ВИЗИЈА, ЦЕЛ, ВРЕДНОСТИ

ВИЗИЈА

  • Променети начин на работа. Подобрување на квалитетот на живот.

ЦЕЛ НА ПОСТОЕЊЕ

  • Да се направи организацијата поефикасна, вработените посреќни и да се поттикне напредокот на талентите на жените.

ВРЕДНОСТИ

  • Инспирација што поттикнува на акција.
  • Отворена, поддржувачка комуникација со уважување на различностите
  • Аргументи предизвик.
  • Посветеност кон постигнување на една единствена цел
  • Влијание на промената