MAMFORCE поттикнува промени

MAMFORCE COMPANY© е признат знак за квалитет со кој работодавачот ја потврдува својата компетенција во спроведувањето на политиката на семејна одговорност и родова еднаквост со управување на човечките потенцијали. Тоа се компании кои преку серија на одговорни политики и бенефиции за вработените го олеснуваат усогласувањето на приватните и деловните обврски и обезбедуваат услови за непречен развој на кариерата, без оглед на родителството и полот.

ПРОЦЕНА ЗА ПРОМЕНА

Процесот на проценка на постоечките практики кои претходат на MAMFORCE company® стандардот е стратешка алатка за менаџментот, која нуди поддршка за увид во тековната состојба и дава препораки за понатамошен развој на политиките за управување со семејната одговорност и родовата еднаквост.

Развојот на практиките на семејна одговорност и родова еднаковост е континуиран процес на приспособување кон потребите на вработените и работењето во согласност со постојаните промени на пазарот.

Процесот на сертификација MAMFORCE е моќна алатка за промена во организациската култура. Ние го поддржуваме развојот на корпоративната култура врз основа на вклучување, разновидност, отвореност и доверба.

ЕФЕКТОТ ОД MAMFORCE ПРОЦЕНАТА

ВРАБОТЕНИ

 • полесно усогласување на приватните и деловните обврски
 • задоволни со работата
 • мотивирани

КОМПАНИЈА

 • привлекување, развој и задржување на најдобрите таленти
 • зголемување на продуктивноста
 • конкурентска позиција на пазарот
 • подобри деловни резултати
 • углед на одговорните работодавачи

ДРЖАВА

 • поконкурентна економија
 • поголем бруто национален производ
 • одржлива популација