MAMFORCE COMPANY РАБОТОДАВАЧИ

Мрежа со искуства и идеи

Преку учество во аудитот, работодавачите се вклучуваат во мрежата - MAMFORCE KLUB компанија за која се организираат стручни работилници, семинари, конференции со цел размена на искуства и добри практики.

Тоа е внатрешна стручна мрежа каде добиваат прилика да го споделат сопственото искуство и да го прошират своето know-how во врска со семејно свесната политика на човечките потенцијали:

  • Какви облици на флексибилно работно време се покажале соодветни кај други работодавачи?
  • Какви предизвици носат со себе демографските промени?
  • Кои мерки се посебно соодветни во организации кои работат во смени?
  • Како да им се помогне на младите жени успешно да го развијат својот талент со семејните обврски и сл.? 

Акцентот е ставен на пренос на практични искуства